صفحه اصلی برنامه تفریحی نحوۀ امتیاز دهی

نحوۀ امتیاز دهی به شرکت کنندگان در مسابقه:


1- به افرادی که نتیجۀ بازی را با تعداد گل درست پیش بینی کرده باشند 10 امتیاز تعلق خواهد گرفت.  
2- به افرادی که نتیجۀ بازی را با تفاضل گل درست پیش بینی کرده باشند 7 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 
3- به افرادی که فقط نتیجۀ بازی را درست پیش بینی کرده باشند 5 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 
4- به افرادی که نتیجۀ بازی را اشتباه پیش بینی کرده باشند 3 امتیاز تعلق خواهد گرفت.