کارکنان - مشاهده مشخصات

فائزه سلطانی
واحد IT - کارشناس کامپیوتر و شبکه

MasterOfScience

+982126400037-9

+982126400037-9

0026

ارسال ایمیل

ارسال پیام به فائزه سلطانی