پوشش های صنعتی کسری / درباره ما / چشم انداز و ماموریت

ماموریت

هرجا که خوردگی شیمیایی و سایشی سازه‌‌ها را تهدید کند، ما از طریق دسترسی به محصولات و دانش فنی روز شرکت‌های معتبر اروپایی براساس استاندارد‌های جهانی و تکیه بر تجربه کارشناسان فنی و کارآزموده خود آماده‌ایم تا با ارائه‌ بهترین راهکارها و پوشش‌های ضدخوردگی، سازه‌ها را محافظت کنیم.

چشم انداز

انتخاب اول خاورمیانه در زمینه پوشش‌های ضدخوردگی تا سال 1405

Mission & Vision