پوشش های صنعتی کسری / درباره ما / چشم انداز و ماموریت

ماموریت

هرجا که خوردگی شیمیایی و سایشی سازه‌‌ها را تهدید کند، ما با تکیه بر تجربه، دانش فنی متخصصان کارآزموده و محصولات اروپایی منطبق با استانداردهای جهانی، بهترین راهکارها و پوشش‌های ضدخوردگی را برای محافظت از سازه ها ارائه می‌کنیم.

چشم انداز

انتخاب اول خاورمیانه در زمینه پوشش‌های ضدخوردگی تا سال 1405

Mission & Vision