پوشش های صنعتی کسری / اخبار و رویدادها / توزیع حوادث ناشی از برق براساس صنعت

توزیع حوادث ناشی از برق براساس صنعت

 

نمودار زیر توزیع حوادث ناشی از برق را در استان های تهران و کرمان براساس صنعت نشان می دهد. مشاهده می شود که 50 درصد حوادث ناشی از برق در صنعت ساختمان رخ داده و 18/4 درصد این حوادث به صنعت برق اختصاص دارد. این در حالی است که در آمارهای بین المللی  بخش اعظم حوادث ناشی از برق مختص صنعت برق و تکنسین های برق می باشد! اصلی ترین علت این امر می تواند استفاده غیر مجاز از برق در کارگاههای ساختمانی و سیم کشی های موقت غیر اصولی باشد. همچنین به علت فقدان سیستم برق رسانی ثابت، کارگاه های مذکور به سیستم های ایمنی لازم نظیر اتصال به زمین مجهز نمی شوند. از سوی دیگر، کارگران اینگونه کارگاه ها به ندرت از آموزش های لازم در خصوص ایمنی و بالاخص ایمنی برق برخوردار بوده اند. برق گرفتگی به دلیل برقراری روشنایی موقت به صورت نا ایمن، انشعاب نا ایمن و غیر اصولی برق برای دستگاه های مورد استفاده در عملیات ساختمانی مانند بتونیر، عدم تجهیز دستگاه های سیار الکتریکی در کارگاه های ساختمانی و بکارگیری افراد جایگزین بدون آموزش های لازم نمونه های بارز حوادث ناشی از برق در کارگاه های ساختمانی می باشند که از میان گزارش های موجود استخراج گردیده اند.

industry-main  

 

منبع: بررسی تحلیلی حوادث ناشی  از برق در سال 1386
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار    تهیه کننده: سودابه سلیمانی