پوشش های صنعتی کسری / محصولات / کفپوش عایق برق / تقسیم بندی تاسیسات الکتریکی از نظر ولتاژ

تقسیم بندی تاسیسات الکتریکی از نظر ولتاژ

تقسیم بندی تاسیسات الکتریکی از نظر ولتاژ :

1- ولتاژهای خیلی ضعیف: تا 50 ولت در جریان مستقیم، تا مقدار موثر 24 ولت بین هادی و زمین در جریان متناوب تا 24 ولت بین فازهایی که دارای جریان سه فاز بوده و سیم نول آن به زمین متصل باشد.

2- ولتاژهای ضعیف 50: تا 600 ولت در جریان مستقیم، 24 تا 250 ولت بین فاز و زمین در جریان متناوب 42تا 433 ولت بین فازها اگر جریان سه فاز باشد. با توجه به عوامل مختلف مانند: مقاومت زمین در محل مقاومت بدن شخص – رطوبت زمین و غیره ... .

3- ولتاژهای قوی 600: تا 6000 ولت در جریان مستقیم، 250 تا 33000 ولت بین هادی‌ها و زمین در جریان متناوب، 433 تا 57000 ولت بین فازها در جریان سه فاز .

4- ولتاژهای خیلی قوی: ولتاژهای بیش از 6000 ولت در جریان مستقیم و بیش از 33000 ولت بین هادیها و زمین در جریان متناوب و بیش از 57000 ولت بین فازها در جریان سه فاز در ردیف ولتاژهای خیلی قوی قرار دارند.

ولتاژهای خیلی ضعیف جزو ولتاژهای بی خطر محسوب می شوند و ولتاژهای ضعیف غالباٌ خطرناک و کشنده هستند. ولتاژهای قوی و خیلی قوی در اغلب موارد کشنده هستند.


منبع:
برنامه آموزش خط لوله گاز ترش
پنجم سراسری
ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ایمنی برق
شرکت مهندسی قدس نیرو