آزمون ولتاژ Proof

هم چنین جهت تعیین کلاس عایقی مطابق جدول 4 استاندارد IEC61111 نیاز به انجام آزمون های Voltage Proof- Voltage Withstand نیز می باشد. به عنوان نمونه جهت تعیین کلاس عایقی کفپوش عایق برق با ضخامت 3 میلیمتر اقدامات زیر انجام گرفته است.  

در این آزمون کفپوش عایقی به ابعاد 100 cm x 100 cm بین دو صفحه فلزی قرار می گیرد. الکترود بالایی به منبع ولتاژ و الکترود پایینی به زمین متصل می شود. ولتاژ با نرخ 1kV/s تا میزان ولتاژ Proof مشخص شده درجدول 4 استاندارد افزایش می یابد و به مدت 3 دقیقه در این ولتاژ باقی می ماند. این آزمون بر روی نمونه دیگر نیز تکرار می شود.

 کد نمونه

 ضخامت نمونه (mm)

 نرخ افزایش ولتاژ (KV/S)

 ولتاژ اعمالی (KV)

مدت زمان اعمال ولتاژ (S)

 STH93120-6 3 1 20 180 

 ملاک قبولی آزمون: عدم وقوع شکست الکتریکی داخلی در زمان انجام آزمون

نتیجه: در زمان انجام آزمون، شکست الکتریکی مشاهده نشد.

آزمون ولتاژ Withstand

در این آزمون یک نمونه از کفپوش عایقی به ابعاد 15 cm x 15 cm در داخل یک محفظه و بین دو الکترود برنجی استوانه ای شکل قرار می گیرد. داخل محفظه با روغن ترانس پر می شود و منبع ولتاژ به دو الکترود متصل می گردد. ولتاژ با نرخ 1kV/s تا میزان ولتاژ پایداری مشخص شده در جدول 4 استاندارد 30kV افزایش می یابد،  سپس کاهش می یابد.

 کد نمونه       ضخامت نمونه (mm)  نرخ افزایش ولتاژ (KV/S)  ولتاژ پایداری اعمالی (KV)
STH93120-1   3    30  
STH93120-2   30  
STH93120-3  30 
STH93120-4  30 
STH93120-5  30 

 ملاک قبولی آزمون: عدم وقوع شکست الکتریکی داخلی در زمان انجام آزمون

نتیجه: در زمان انجام آزمون، شکست الکتریکی مشاهده نشد.