کفپوش عایق برق 17 کیلو ولت

کفپوش عایق برق فشار ضعیف  شرکت کسری، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 17 کیلو ولت کلاس 2 عایقی بوده و با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری تولید می شود.

کفپوش عایق برق فشار ضعیف تأیید شده توسط دانشگاه تهران - آزمایشگاه گروه برق فشار قوی پژوهشگاه وزارت نیرو-مرکز پژوهش متالورژی رازی-دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و مرکز حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار ایران می باشد.

محصولات

کفپوش عایق برق 17کیلوولت

95

کفپوش عایق برق فشار ضعیف شرکت کسری، عایقی با مقاومت الکتریکی تا 17 کیلو ولت کلاس 2 عایقی بوده و با نظارت مستقیم کنترل کیفی جهت جلوگیری از ایجاد خطای اپراتوری تولید می شود.