پرایمر های اپوکسی

رزین اپوکسی دو جزئی، با ویسکوزیته پائین ، بدون رنگ ، فاقد فیلر

رزین اپوکسی دو جزئی، با ویسکوزیته متوسط ، بدون رنگ ، فاقد فیلر

رزین اپوکسی دو جزئی ویژه ، با ویسکوزیته متوسط ، بدون رنگ ، فاقد فیلر

رزین اپوکسی دو جزئی ویژه ، با ویسکوزیته متوسط ، بدون رنگ

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش های اپوکسی

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، با خاصیت رسانایی الکتریسیته ساکن ، دارای رنگ بندی

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، با ساختار پلیمری رسانا، دارای رنگ بندی

 SigaPox 440

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، دارای رنگ بندی

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، دارای رنگ بندی

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، حاوی فیلرهای غیر آلی ویژه، دارای رنگ بندی

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، با خاصیت رسانایی الکتریسیته ساکن ، حاوی فیلرهای غیر آلی ویژه، دارای رنگ بندی

 

پوشش اپوکسی دو جزئی، با ساختار پلیمری رسانا، دارای رنگ بندی