رفع نشتی آنلاین پتروسیل

نماینده رسمی شرکت PETROSEAL فرانسه در ایران

انواع محصولات تک جزیی و آماده مصرف فور جهت رفع نشتی آنلاین:

  • بخار به صــورت LP - MP - HP 
  • هوای فشــرده و ابزار دقیق
  • آب و پساب
  • انواع ترکیبات هیدروکربنی و مشتقات آن‌ها
  • انواع مواد شیمیــایی
  • انواع اسیدها و قلیــاها

محصولات رفع نشیتی آنلاین پتروسیل