رابرلاینینگ - تعمیرات در رابرلاینینگ
                                             
تعمیر نقاط آسیب دیده و سوراخ شده رابر لاینینگ در روش گرم و قبل از پخت با استفاده از چسباندن وصله های لاستیک خام انجام می شود که در مقایسه با تعمیرات در روش سرد و تعمیرات بعد از پخت بسیار راحت تر است.

تعمیرات در روش سرد یا تعمیرات بعد از پخت در روش گرم با استفاده لاستیک ولکانیزه شده انجام می شود ، البته تعمیرات بعد از پخت در لاستیک های سخت اصولاً باید با استفاده از ملاتهای تعمیراتی هاردرابر انجام شود. این ملاتها که با نامهای تجاری هافرون و پین آپ  در بازار موجودند ، دو جزئی هستند و پس از ترکیب سخت می شوند و به نحوی طراحی و تولید می شوند که در حد لاستیک پایه مقاومت شیمیایی و مکانیکی داشته باشند.